Sajten CasinoHex (hädanefter omnämnd som Webbsajten, sajtadministrationen, vi) representerar ett system med interaktiva tjänster i realtid på internet. Det inkluderar informationstjänster och data försedda av sajtadministrationen, mobilversion av Webbsajten och andra produkter, samt tjänster och data försedda av tredje parter på Webbsajten.

Dessa villkor för tjänsten (hädanefter omnämnda som ”villkoren”) avser villkoren och reglerna för användning av Webbsajten.

”Sajtanvändare” ska ses som individer som använder Webbsajten.

Sajtanvändarna tillkännager att de är över 18 år gamla och har laglig kapacitet att ingå avtalen och ta beslut om användningen av spel och spelsajter i form av reklam. Sajtanvändarna tillkännager också att information gällande nuvarande plats alltid är sann och att sajtanvändarna inte använder sig av metoder som kan ändra platsen och skicka data till andra jurisdiktioner.

Sajtanvändarna skall hållas ytterst ansvariga för att avgöra om gambling över internet är lagligt i deras länder och även verifiera andra tillämpbara lagliga krav.

Dessa villkor skall vara bindande för Webbsajtens användare.

En användare måste läsa dessa villkor fullt ut. Att vara användare på Webbsajten innebär att användaren accepterar och lovar följa alla bestämmelser inom dessa villkor.

Dessa villkor kan helt eller delvis korrigeras av sajtadministrationen när som helst utan några speciella aviseringar. Den uppdaterade versionen av villkoren kommer att träda i kraft efter att de publicerats på Webbsajten CasinoHex.

Dessa villkor är ett öppet och offentligt dokument.

När Webbsajtens används skall användaren acceptera bestämmelserna för dessa villkor och åta sig de rättigheter och skyldigheter som anges därinom och som är kopplade till användande och funktioner av Webbsajten.

Genom att acceptera bestämmelserna för dessa villkor skall användaren ge sitt medgivande att granska marknadsföringsmaterial medan hen använder Webbsajten i den mängd som bestäms av sajtadministrationen.

Villkor för användning av material som finns tillgängligt på Webbsajten

Webbsajten fungerar som leverantör av oberoende information och rekommendationer för personer som är intresserade av gambling i onlinecasinon och är inte en leverantör av gamblingtjänster på nätet. All information som finns tillgänglig på Webbsajten är enbart i informationssyfte och skall inte behandlas som rättsliga råd under några som helst omständigheter.

Webbsajten innehåller länkar till andra externa sajter. Webbsajten påverkar inte innehållet på de externa sajterna och tar inte något ansvar för deras innehåll. Vi rekommenderar att du noggrant läser på villkoren och reglerna för användning av de externa sajterna innan du deltar i någon form av gambling.

Webbsajten innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och andra rättsligt skyddade material, bland annat texter, foton, videomaterial, grafik, musik och ljudinspelningar.

Bestämmelserna specificerade i denna sektion med villkoren tillhandahåller skydd för sajtadministrationens intressen och tredje parter som har rättigheter till webbsajtens innehåll. Dessutom kan alla rättighetsägare utöva sina rättigheter som anges här enligt deras egen bedömning.

Sajtanvändarna skall inte ha rätt att genomföra ändringar, publicera, skicka till tredje parter, delta i försäljningar, skapa derivatprodukter eller på annat vis, helt eller delvis, använda Webbsajtens innehåll.

Såvida det inte tillåts enligt upphovsrättslagen eller relaterade lagar, får inget nedladdat material från Webbsajten kopieras, spridas, skickas till tredje parter, publiceras eller på annat sätt använt för kommersiella syften utan ett skriftligt tillstånd från sajtadministrationen eller andra rättsliga ägare med exklusiva rättigheter.

Deklaration avseende information på Webbsajten som strider mot rättighetsinnehavarens rättigheter och juridiska intressen

Innehavaren av exklusiva rättigheter avseende immateriell verksamhet har rätt att adressera sajtadministrationen i händelse av att informationen (innehållet) lagts upp utan tillstånd eller annan rättslig grund hos rättighetsinnehavaren och meddela överträdelse mot hens exklusiva rättigheter avseende immateriell verksamhet.

För att adressera sajtadministrationen ska rättighetsinnehavaren använda formuläret för feedback som referens genom att besöka sidan Kontakter.

En ansökan med uttalande om överträdelse av exklusiva rättigheter mot immateriell verksamhet till sajtadministrationen ska vara välformulerad och innehålla annan information som påvisar juridiska rättigheter för innehållet.

Om uttalandet om överträdelse av de exklusiva rättigheterna till immateriell verksamhet, har lämnats av person som är auktoriserad av rättighetsinnehavaren, ska en kopia av dokumentet (skriftligt eller i elektronisk form) bifogas uttalandet för att bevisa hens auktorisation.

I händelse av att ofullständig information, felaktigheter eller misstag hittas i uttalandet om överträdelse av exklusiva rättigheter till immateriell verksamhet, har sajtadministrationen rätt att skicka ett meddelande till rättighetsinnehavaren/hens auktoriserade person inom 24 timmar efter det att ett sådant uttalande mottagits, för att uppdatera den information som getts.

Inom 24 timmar efter det att uttalande om överträdelse av exklusiva rättigheter till immateriell verksamhet eller uppdaterad information har mottagits av rättighetsinnehavaren/hens auktoriserade person, ska sajtadministrationen ta bort det innehåll som lagts upp i strid mot rättighetsinnehavarens exklusiva rättigheter.

ANSVARSFRISKRIVNING

DENNA SAJT, WEBBSAJTENS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER SKA TILLHANDAHÅLLAS SOM DE ÄR UTAN UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA VILLKOR, LÖFTEN ELLER GARANTIER. ANVÄNDARNA SKA ANVÄNDA WEBBSAJTEN OCH DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER PÅ EGEN RISK.

WEBBSAJTEN FRÅNSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA LÖFTEN, GARANTIER OCH VILLKOR I ALLA FORMER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR ALLT INNEHÅLL OCH TJÄNSTER PÅ WEBBSAJTEN SOM PUBLICERAS NÄR SOM HELST, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA LÖFTEN, GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, AVSAKNAD AV BROTT MOT IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, RIKTIGHET, AKTUALITET AV INFORMATIONSLEVERANS, FULLSTÄNDIGHET AV INFORMATION, FÖRENLIGHET, RELEVANS, INTEGRITET, SEKRETESS, TYDLIGHET AV ÄGANDERÄTT, PRAKTISK ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET, KVALITET, FRI ANVÄNDNING, LIKSOM ALLA ANDRA GARANTIER SOM KAN UPPSTÅ UNDER ALLA GÄLLANDE LAGAR.

DESSUTOM FRÅNSÄGER SIG SAJTADMINISTRATIONEN ALLA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR SOM RÖR FÖLJANDE:

NÄRHELST DET ÄR OMÖJLIGT ATT TILLÄMPA NÅGON RESERVATION ELLER ANSVARSFRISKRIVNING SKALL GILTIGHETSTIDEN FÖR ALLA TILLÄMPLIGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR BEGRÄNSAS AV EN TRETTIODAGARSPERIOD (30) FRÅN DEN DAG DÅ ANVÄNDAREN FÖRST ANVÄNDE WEBBSAJTEN, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER, OCH INGA GARANTIER SKALL GÄLLA EFTER UTGÅNGEN AV DENNA PERIOD.

SÅ LÄNGE WEBBSAJTENS INNEHÅLL OCH DESS TJÄNSTER FÖRSER ANVÄNDAREN MED DIGITALT MATERIAL SOM INTE TILLHANDAHÅLLS I ETT KONKRET MEDIUM, FÅR ANVÄNDAREN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERGE DESSA VILLKOR.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Användaren bekräftar att hen förstår och utan några restriktioner tar på sig allt ansvar och risker som kan uppstå vid användning av Webbsajten.

Sajtadministrationen, anställda, ledningen, partners, aktieägare och agenter ska inte hållas ansvariga för några som helst fel eller upphörande av driften av Webbsajten, som orsakat förlust av affärsinformation, vinst eller andra ekonomiska förluster i samband med fordringar, förluster, petitioner, handlingar eller andra händelser som härrör från tillämpningen av dessa villkor och dess jurisdiktion. Detta inkluderar navigation på Webbsajten, dess användning, tillgång till någon av dess filer eller delar därav, och även som ett resultat av rättigheter som tillhandahålls därigenom, även om sajtadministrationen har meddelats om sådana potentiella förluster, oavsett om sådan händelse eller fel uppstått som ett resultat av attacker mot immateriell eller annan egendom, om det var baserat på något brott, försumlighet, avtalsenliga överträdelser, eller om det uppstått på grund av liknande händelser eller situationer eller inte.

Den totala ansvarsbegränsningen och kompensationen kopplat till användning av Webbsajten, helt eller delvis, eller dess material ska begränsas pengamässigt till ett belopp som inte överstiger tio euro (EUR 10.00).

När Webbsajten besöks samtycker användaren till att dessa villkor ska regleras av lagarna i England.

Validitet, tolkning och tillämpning av dessa villkor, såväl som all lagstiftad förbindelse som uppstår i samband med eller relaterade till tillämpning eller överträdelse av dessa villkor, liksom eventuella associerade rättsliga förbindelser ska omfattas av Englands lagar (oavsett konflikter i lagstiftning). Alla rättsliga åtgärder eller rättsliga förfaranden gällande giltighet, tolkning och verkställighet av dessa villkor, alla rättsliga förbindelser som uppstår till följd av eller är relaterade till verkställande eller överträdelse av dessa villkor, samt tillhörande rättsliga förbindelser ska utföras endast av engelsk domstol. Alla parter accepterar exklusiv jurisdiktion av dessa domstolar och avstår från invändningar. FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor (Wienkonventionen 1980) ska inte tillämpas på dessa villkor eller påverka dem på något sätt.

I händelse av avvikelser mellan bestämmelserna i texten till villkoren på svenska och på engelska, ska den engelska versionen av villkoren gälla.

Användaren ska acceptera och överväga alla nödvändiga meddelanden som skickas till hens e-postadress som därmed tillhandahålls under registreringen, om sådana funktioner finns på Webbsajten.

Användaren ska:

GENERELLA BESTÄMMELSER

Användaren bekräftar att hen, förutom bestämmelserna i dessa villkor, har läst användarvillkoren och andra avtal som avses i dessa villkor, och accepterar de begränsningar som åläggs hen.

Avsaknad av resultat från åtgärderna mot organisationen eller kontroll över strikt efterlevnad av bestämmelserna i dessa villkor eller relaterade avtal från sajtadministrationen ska inte och får inte tolkas som avstående från några rättigheter eller bestämmelser.

Användaren får inte tilldela dessa användarvillkor och/eller överföra användarrättigheterna och skyldigheterna enligt dessa till tredje parter, vare sig helt eller delvis.

Sajtadministrationen har rätt att när som helst begränsa och/eller förbjuda användaren att använda Webbsajten utan förvarning enbart baserat på egna interna regler.