1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Denna policy för hantering av personuppgifter fastställer förfarandet för hantering av personuppgifter och åtgärder för att garantera säkerheten av personuppgifter på webbplatsen (casinohex.se) – härefter nedan kallad webbplatsadministratören.

1.1. Webbplatsadministratören säkerställer att mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter vid hantering av personuppgifter, inklusive skydd av integritet, personliga och familjehemligheter, är det viktigaste målet och villkoret för genomförandet av aktiviteterna.

1.2. Denna webbplatsadministratörs policy för hantering av personuppgifter (härefter nedan kallad policyn) gäller samtlig information som webbplatsadministratören kan få reda på avseende besökarna på webbplatsen; casinohex.se.

2. ALLMÄNNA DEFINITIONER SOM ANVÄNDS I POLICYN

2.1. Automatiserad hantering av personuppgifter – hantering av personuppgifter med användning av programvara;

2.2. Blockering av personuppgifter – tillfälligt upphörande av hantering av personuppgifter (med undantag för de fall då hantering behövs för förtydligande av personuppgifter);

2.3. Webbplats – en uppsättning grafik- och informationsmaterial, samt dataprogram och databaser som säkerställer tillgänglighet på Internet via nätverksadressen casinohex.se;

2.4. Informationssystem för personuppgifter – en uppsättning av personuppgifter i databaser samt informationsteknik och tekniska medel som tillhandahåller hantering av personuppgifter;

2.5. Anonymisering av personuppgifter – åtgärder som gör det omöjligt att avgöra vilken specifik användare eller andra personuppgifter som personuppgifterna tillhör utan att ytterligare information behövs;

2.6. Hantering av personuppgifter – varje åtgärd (operation) eller uppsättning av åtgärder (operationer) som utförs med eller utan användning av datorutrustning avseende personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), inhämtning, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), avpersonifiering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter;

2.7. Personuppgifter – all information som direkt eller indirekt relaterar till en definierad eller definierbar webbplatsanvändare;

2.8. Användare – samtliga besökare på casinohex.se webbplats;

2.9. Tillhandahållande av personuppgifter – åtgärder som syftar till att avslöja personuppgifter avseende en specifik person eller en specifik grupp av personer till webbplatsadministratören;

2.10. Förstörelse av personuppgifter – alla åtgärder som leder till att personuppgifter oåterkalleligen förstörs och gör det omöjligt att ytterligare återställa personuppgifter i informationssystemet för personuppgifter och (eller) leder till att de materiella bärarna av personuppgifter förstörs.

2.11. ”Cookies” – en liten mängd data som skickas från en webbplats och lagras på användarens dator. En webbklient eller en webbläsare skickar cookies som en HTTP- begäran till en webbserver varje gång ett försök görs att öppna den aktuella webbsidan.

3. WEBBPLATSENS ADMINISTRATÖR HAR TILLÅTELSE ATT HANTERA FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER OM ANVÄNDAREN

3.1. Insamling och bearbetning av anonymiserad data avseende besökarna (inklusive ”cookies” med hjälp av statistiktjänster på Internet såsom Google Analytics med flera;

3.2. Webbplatsens administratör samlar in följande data:

4. SYFTE MED HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

4.1. Syftet med att bearbeta användarens personuppgifter – att informera användaren genom att skicka e-post; att ge användaren tillgång till tjänster, information och/eller material på webbplatsen som erbjuder sådan funktionalitet implementeras på webbplatsen;

4.2. Webbplatsadministratören har också rätt att meddela användaren om nya produkter och tjänster, specialerbjudanden och olika evenemang. Användaren kan alltid avsluta prenumerationen på meddelanden genom att skicka ett meddelande till webbplatsadministratören märkt med “Avprenumerera från aviseringar om nya produkter, tjänster och specialerbjudanden” (engelska: “Unsubscription from any notifications of new products, services, and special offers”);

4.3. De anonymiserade uppgifterna om användare som samlats in via statistiktjänsterna på Internet används för att samla in information om användarnas aktiviteter på webbplatsen och för att förbättra webbplatsens kvalitet och dess innehåll.

5. ANVÄNDNING AV COOKIES

5.1. Cookies krävs för att användarna ska kunna använda webbplatserna och alla deras funktioner, till exempel tillgång till webbplatsernas icke synliga innehåll. Om så önskas kan användaren blockera eller ta bort cookies genom att ändra webbläsarinställningarna i enlighet med detta, men användarna måste ta hänsyn till att detta kommer att påverka korrekt drift av webbplatserna.

5.2. De analytiska “cookie”-filerna samlar in information om hur användare använder webbplatserna. Dessa gör det möjligt för webbplatsadministratören att få tillgång till information om vad användarna är intresserade av på webbplatserna för att kunna göra lämpliga förbättringar. Cookies visar till exempel webbplatsadministratören vilka sidor på webbplatserna som besöks mest frekvent, hjälper till att kunna se svårigheter som uppstår när man använder webbplatserna och för att utvärdera marknadsföringsresultatet. Tack vare detta har webbplatsadministratören möjlighet att se trenderna i användningen av webbplatserna i allmänhet.

5.3. Användare kan justera användningen av cookies via sina webbläsarinställningar. Om användaren bestämmer sig för att inaktivera cookies kommer hen fortfarande att kunna använda webbplatserna, även om vissa avsnitt och funktioner på webbplatserna inte kommer att fungera. Alla webbläsare är olika. För att förstå hur du inaktiverar cookies i din webbläsare, kontrollera hjälpmenyn.

6. RÄTTSLIGA SKÄL FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

6.1. Webbplatsadministratören hanterar användarens personuppgifter endast om de fyllts i och/eller skickats av användaren i eget samtycke genom särskilda formulär som finns på webbplatsen. Genom att fylla i formulären och/eller skicka sina personuppgifter till webbplatsadministratören, ger användaren sitt samtycke till denna policy;

6.2. Webbplatsadministratören behandlar anonymiserad användardata om det är tillåtet i inställningarna i användarens webbläsare (om lagring av cookies och användning av JavaScript-teknik var aktiverat).

7. RAMVERK FÖR INSAMLING, LAGRING, ÖVERFÖRING OCH ANDRA TYPER AV HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

7.1. CasinoHEX lyder under de lagar och regler kopplat till General Data Protection Regulation (GDPR). Säkerheten för personuppgifter som hanteras av webbplatsadministratören säkerställs genom implementeringen av rättsliga, organisatoriska och tekniska åtgärder som är nödvändiga för att fullt ut uppfylla de rättsliga kraven på området gällande skydd av personuppgifter;

7.2. Webbplatsadministratören garanterar säkerheten för personuppgifter och vidtar alla tänkbara åtgärder för att förhindra att obehöriga personer kommer åt personuppgifterna;

7.3. Användarens personuppgifter kommer aldrig under några som helst omständigheter att vidarebefordras till tredje part, med undantag för fall där det krävs enligt gällande lagstiftning;

7.4. Om några eventuella felaktigheter i personuppgifter upptäcks kan användaren uppdatera dem genom att skicka ett meddelande till webbplatsadministratören;

7.5. Perioden för hantering av personuppgifter är obegränsad. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till hantering av personuppgifter genom att skicka ett meddelande till webbplatsadministratören märkt “Återkallande av samtycke till hantering av personuppgifter” (på engelska: “Withdrawal of consent to the personal data processing”);

7.6. Webbplatsadministratören vidtar följande åtgärder för att säkerställa säkerheten för användarens personuppgifter:

7.7. Eftersom det inte finns något helt tillförlitligt sätt att skydda information i processen med elektronisk lagring, bearbetning och överföring, så ger webbplatsadministratören inte en fullständig garanti för dess säkerhet, trots alla åtgärder som företaget vidtar.

SLUTBESTÄMMELSER

8.1. Användaren kan få alla klargöranden angående hanteringen av sina personuppgifter genom att kontakta webbplatsadministratören via kontaktformuläret på webbplatsen;

8.2. Detta dokument kommer att återspegla eventuella ändringar i hanteringen av personuppgifterna. Policyn är giltig på obestämd tid tills den ersätts med en ny version;

8.3. Webbplatsadministratören kan uppdatera sekretesspolicyn för att återspegla ändringar i datapolicyn. Vid betydande förändringar i sekretessreglerna i allmänhet och policyn för användning av personlig information för användaren i synnerhet, är webbplatsadministratören skyldig att meddela det på den aktuella sidan på webbplatsen.

8.4. Användaren bör ibland granska denna sida för att få den senaste informationen om sekretesspolicyn;

8.5. Eventuella ändringar av sekretesspolicyn träder i kraft från det att de publiceras på webbplatsen;

8.6. Endast den engelska versionen av policyn har rättslig verkan medan översättningar till något annat språk endast tillhandahålls i informationssyfte.